Introduction

Introductie

Education

Opleiding

Experience

Ervaring

Program expertice

Programma kennis

Curriculum Vitae

News and Social

Projects

Sjors Houwer

Artist educator, animator and illustrator

I would describe myself and my practice as the practice of an ‘artist educator’. A practice where I combine my work as an artist and as a researcher with my work as a teacher and educator.

 

I have a technical expertise in the digital arts, including but not limited to; photo and video manipulation, animation, digital illustration and web design. The content of my work is related to the work of Dutch artist such as Jonas Staal, Tinkerbel, Arjen Lubach and Hans Teeuwen, the addressing and

discussing of controversial subjects to fight taboos and censorship.

 

In 2017 I graduated with the advanced qualification for teaching fine art and design, cultural and artistic training, general art, and art and design from my bachelor art and design in education from the university of the arts, ArtEZ in Arnhem. After that I started the international masters artist educator at the same university, to enhance my knowledge and expertise in my practice.

 

Zelf zou ik mijzelf en mijn praktijk beschrijven als de praktijk van een ‘Artist Educator’. Een praktijk waarbinnen ik mijn werk als kunstenaar en

onderzoeker combineer met mijn werk als docent.

 

Ik heb een technische vaardigheid in de digitale kant van mijn vak. Zoals foto en video manipulatie, animatie, digitaal illustreren en webdesign. Inhoudelijk linkt mijn werk aan het werk van kunstenaars zoals Jonas Staal, Tinkerbell, Arjen Lubach en Hans Teeuwen, het aansnijden en het bespreekbaar maken van controversiële onderwerpen om zo taboes te doorbreken en censuur tegen te gaan.

 

In 2017 ben ik afgestudeerd met een eerstegraads lesbevoegdheid in

beeldende kunst en vormgeving, culturele en kunstzinnige vorming, kunst

algemeen en kunst beeldende vorming, van de docenten opleiding beeldende kunst en vormgeving aan de hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Daarna ben ik nog een jaar een internationale master gaan doen aan dezelfde hogeschool om mijn kennis en expertise in het vak te vergroten.

Interational Masters Artist Educator (iMAE)

ArtEZ University of the arts, Arnhem, 11-07-2018

 

Bachelor Art and Design in Education (FADE)

ArtEZ University of the arts, Arnhem, 26-06-2017

(In accordance with article 7.6 of the Dutch higher education and research act, this certificate entitles the candidate to the advanced qualification for teaching fine art and design, cultural and artistic training, general art, and art and design.)

 

Interational Masters Artist Educator (iMAE)

ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Arnhem, 11-07-2018

 

Bachelor Art and Design in Education (FADE)

ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem, 26-06-2017

(Het getuigschrift geeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.6 WHW recht op de onderwijsbevoegdheid van de eerste graad in Beeldende kunst en vormgeving, culturele en kunstzinnige vorming, kunst algemeen en kunst beeldende vorming.)

 

 

Education projects:

 

Professional Placement Northern Ireland

The Playhouse, Derry/ London-Derry

Northen Ireland, United Kingdom

March 2018

 

Professional Placement Arnhem

Kunstbedrijf Arnhem, Arnhem

January en February 2018

 

Project ‘Focus of morality’

Rijnijssel college, Arnhem

April 2017- June 2017

 

Art and Culture,

Elementary school Project

OBS De Meander Driel

April 2014- June 2014

 

Art and Culture,

Elementary school Project

OBS De Kilmboom, Heteren

April 2014- June 2014

Internships:

 

Controlled final internship

Graafschap college, Doetinchem

October 2016- May 2017

 

Continuation internship

Candea college, Duiven

October 2015- january 2016

 

Fundamental internship

Het Rhedens, Dieren

January 2015- April 2015

 

Orientation internship

Rietveld Lyceum, Doetinchem

October 2013- Januari 2014

Other:

 

Employee

Het land van Jan Klaassen

February 2011- October 2016

Educatie projecten:

 

Professional Placement Noord Ierland

The Playhouse, Derry/ London-Derry

Noord Ierland, Verinigd koninkrijk

Maart 2018

 

Professional Placement Arnhem

Kunstbedrijf Arnhem, Arnhem

Januari en Februari 2018

 

Project ‘Focus of morality’

Rijnijssel college, Arnhem

April 2017- Juni 2017

 

Kunst en cultuur,

Basisschool project

OBS De Meander Driel

April 2014- Juni 2014

 

Kunst en cultuur,

Basisschool project

OBS De Kilmboom, Heteren

April 2014- Juni 2014

Stages:

 

Begeleide eind stage

Graafschap college, Doetinchem

Oktober 2016- Mei 2017

 

Vervolg Stage

Candea college, Duiven

Oktober 2015- januari 2016

 

Basis stage

Het Rhedens, Dieren

Januari 2015- April 2015

 

Orientatie stage

Rietveld Lyceum, Doetinchem

Oktober 2013- Januari 2014

Overig:

 

Medewerker

Het land van Jan Klaassen

Februari 2011- Oktober 2016

Adobe Photoshop CC

 

Adobe Illustrator CC

 

Adobe InDesign CC

 

Adobe Premiere Pro CC

 

Adobe After Effects CC

 

Adobe Animate CC

(before Adobe Flash)

 

Adobe Photoshop CC

 

Adobe Illustrator CC

 

Adobe InDesign CC

 

Adobe Premiere Pro CC

 

Adobe After Effects CC

 

Adobe Animate CC

(Hiervoor Adobe Flash)

 

Adobe Muse CC

 

Adobe Lightroom CC

 

Procreate

 

Affinity Photo

 

LumaFusion

 

 

 

Adobe Muse CC

 

Adobe Lightroom CC

 

Procreate

 

Affinity Photo

 

LumaFusion

 

 

 

Curriculum Vitae

Index

'No Refugee' (2017)

'Focus of Morality' (2017)

'Everything is always more nuanced' (2018)

Contact

'Duty é Cause' (2016)

Projects:

News and social

‘Duty e cause’ was een samenwerkingsproject tussen mij en een aantal kennissen die allemaal in de ICT zitten. We zijn gaan ontdekken en onderzoeken of het mogelijk was om samen een video game te gaan ontwikkelen. Een aantal maanden hebben we samen gewerkt om een game te realiseren. Ik was als illustrator en animator verantwoordelijk voor het uiterlijk van de game, mijn kennissen waren ondertussen druk aan het werk met de code van de game en hoe de game zou moeten spelen. Uiteindelijk kreeg iedereen het te druk met andere projecten dat we het nog niet tot een succesvol einde hebben kunnen brengen.

‘Duty e cause’ was a collaborative project between me and a number of acquaintances who are all in IT. We started discovering and investigating whether it was possible to develop a video game together. We worked together for a couple of months to realize a game. As illustrator and animator I was responsible for the game’s appearance, my acquaintances were busy working with the code of the game and how the game should play. In the end, everyone was too busy with other projects that we could not bring it to a successful conclusion.

‘No Refugee’, was een initiatief van de ‘droom makerij’ in Nijmegen. Ze waren aan het werken aan een rock opera/ musical over de ervaring van twee vluchtelingen die in Nederland aankwamen. Ik was gevraagd om een animatie te maken aan het begin van de show om de vlucht vanuit Syrië naar Nederland te verbeelden. Gebaseerd op het verhaald dat de regisseur had bedacht heb ik een animatie van een paar minuten gecreëerd over de vlucht van twee

vluchtelingen vanuit Syrië naar Nederland.

 

‘No Refugee’, was an initiative of the ‘droom makerij’ in Nijmegen. They were working on a rock opera / musical about the experience of two refugees arriving in the Netherlands. I was asked to make an animation for the beginning of the show to depict the journey from Syria to the Netherlands. Based on the narrative the director had come up with, I created an animation of a few minutes about the flight of two refugees from Syria to the Netherlands.

Focus of morality, was the title of my was graduation work at the art academy. An installation in which the duality of morality is explored. In collaboration with students from the MBO studies media design we have created a series of animations. I had prepared a series of workshops where I taught the students the basics of digital illustrating. In the assignment that was attached to the workshops, the pupils had to depict a personal / social irritation. I finally incorporated all these animations into the work, with the permission of the students.

 

 

Focus of morality, was de titel van mijn beelden afstudeer werk op de kunstacademie. Een installatie waarin de dualiteit van moraliteit word verkent. In samenwerking met studenten van de mbo opleiding media vormgeving hebben we een serie animaties gecreëerd. Ik had een serie van workshops voorbereid waarbij ik de leerlingen de basis leerde van het digitaal illustreren leerde. In de opdracht die aan de workshops vast zat moesten de leerlingen een persoonlijke/maatschappelijke irritatie verbeelden. Al deze animaties heb ik uiteindelijk verwerkt in het werk, met toestemming van de studenten natuurlijk.

Everything is always more nuanced is a short video essay in which I explore the difficult playing field, between tackling a controversial subject and being censored or censoring yourself. In previous work I have already explored works by Jonas Staal, Gregorius Nekschot and Olaf van Winden and the narrow line they have had to walk about in their work. In this essay I focus on the documentary ‘it is seen’ and the influence that social media can have on self censorship.

Everything is always more nuanced is een kort video essay waarin ik het moeilijke speelveld, tussen het aansnijden van een controversieel onderwerp en het gecensureerd worden of jezelf moeten censureren, verken. In eerder werk heb ik al werken van Jonas Staal, Gregorius Nekschot en Olaf van Winden verkent en de smalle lijn waar ze over hebben moeten wandelen in hun werk. In dit essay focus ik op de documentaire ‘het is gezien’ en de invloed die sociale media kan hebben op zelf censuur.

Contact

‘Duty é Cause’ (2016)

‘No Refugee’ (2017)

‘Focus of Morality’ (2017)

‘Everything is always more nuanced’ (2018)

For contact or more information email info@sjorshouwer.nl