Projects


Projecten

Projects

Op deze pagina kunt u over vijf verschillende projecten lezen. Van een samenwerking om een video game te ontwikkelen en het maken van animaties voor een voorstelling tot mijn afstudeer projecten van zowel mijn bachelor en mijn master opleidingen en het ontwikkelen van les materiaal voor het beeldende onderwijs. 

Projects


In recent years I have been able to participate in a variety of projects as an illustrator, animator or teacher. From creating animations for a group of poets, working on a game and setting up projects around the theme of freedom of expression. On this page you will find a selection of a number of projects that I am particularly proud of.


On this page you can read about five different projects. From a collaboration to develop a video game and creating animations for a performance to my graduation projects from both my bachelor's and master's degree programs and the development of teaching materials for visual education.

Lessen series omslag 2018 2019
pag 6
2017 nieuw story board
2017 pag 16
Invite graduation (1)


Projecten  

 

De afgelopen jaren heb ik als illustrator, animator of docent aan een verscheidenheid aan projecten mee kunnen doen. Van het maken van animaties voor een groep dichters, het werken aan een game en het opzetten van projecten rondom het thema vrijheid van meningsuiting. Op deze pagina vind u een selectie van een aantal projecten die waar ik bijzonder trots op ben. 


Gebundelde lessen (2018-2019)

 

Eén van de uitdagingen die je tegenkomt als beginnend kunst docent is het ontwikkelen, uitwerken en vormgeven van lesmateriaal. Op scholen is er vaak al veel aanwezig, maar dat lesmateriaal is niet altijd toereikend voor de lessen die je gepland hebt, daarnaast is er ook les materiaal dat niet meer van deze tijd is. Daarom heb ik alle praktijk lessen die ik heb gegeven in het schooljaar 2018-2019 gebundeld.

Intermezzo
Intermezzo
Lessen series omslag 2018 2019
Lessen series omslag 2018 2019
Preface 1/3
Preface 1/3
Preface 2/3
Preface 2/3
Preface 3/3
Preface 3/3
Cardboard animals 1/3
Cardboard animals 1/3
Cardboard animals 2/3
Cardboard animals 2/3
Cardboard animals 3/3
Cardboard animals 3/3

Dit boek is een overzicht van de praktijk lessen kunst- en design die ik in het schooljaar 2018-2019 heeft gegeven. De kunst- en cultuurlessen en kunst algemeen/ kunstgeschiedenislessen die ik heb gegeven staan er niet in. De lessen en het lesmateriaal zijn, variaties op lesmateriaal dat al aanwezig was op de scholen. Dank aan het Liemers College, Zevenaar en het Isendoorn College, Warnsveld voor de mogelijkheid om deze lessen te geven en te ontwikkelen.


Kunst educatie zie ik als de kennis making van de leerling met een abstracte vorm van communicatie. geïnteresseerde leren op om zichzelf uitdrukken in tekst, geschreven en vocaal, maar voor het effectief overbrengen van complexe materie is beeld soms essentieel, daar komt expliciet de kunst educatie om de hoek kijken. De technische en artistieke kennis voor het maken van een film, animatie, illustratie of infographic kan een leerling de rest van zijn/haar werkende leven helpen met het communiceren van complexe concepten.


Lessen series omslag 2018 2019
Inleiding
Inleiding
Inleiding
2.2 3D cardboard animals
2.2 3D cardboard animals
2.2 3D cardboard animals
Intermezzo

Bundled lessons (2018-2019)


One of the challenges you encounter as a starting art teacher is the development, development and design of teaching materials. In schools there is often a lot already present, but that lesson material is not always sufficient for the lessons that you have planned, in addition there is also lesson material that is no longer of this time. That is why I have bundled all the practical lessons I have given in the 2018-2019 school year.


This book is an overview of the practical art and design lessons that I gave in the 2018-2019 school year. The art and culture lessons and art general / art history lessons that I have given are not included. The lessons and the lesson material are variations on lesson material that was already present at the schools. Thanks to the Liemers College, Zevenaar and the Isendoorn College, Warnsveld for the opportunity to give and develop these lessons.


I see art education as making the student acquainted with an abstract form of communication. interested learners to express themselves in text, written and vocal, but image is sometimes essential for the effective transfer of complex material, as art education is explicitly involved. The technical and artistic knowledge for making a film, animation, illustration or infographic can help a student spend the rest of his / her working life communicating complex concepts.

Engaging with The line (2018)

 

Binnen de master lag de focus van mijn werk op het onderzoeken van grenzen binnen de kunst en specifiek binnen kunsteducatie maar ook op hoe die taboes bespreekbaar gemaakt zouden kunnen worden. Tijdens de docenten opleiding was ik al begonnen met het onderzoeken van deze onderwerpen, nadat een student een werk had gemaakt over de ongelijkheid tussen man en vrouw. Dit werk ging erover, hoe hij als man, minder kansen kreeg dan als hij een vrouw was geweest. Hoe ga je met dit soort meningen om? En hoe kan je er een zinnig debat over voeren?

De scriptie die ik tijdens mijn docenten opleiding schreef raakte al wel aan dit onderwerp met kunstenaars als Jonas staal en de cartoonist Gregorius Nekschot. Tijdens het project, engaging with the line, dat ik voor mijn master deed, ging ik een stap veder. Ik ging in gesprek met kunst onderwijzers over hoe zij dit soort situatie zouden aanpakken.

 

Een aantal van deze gesprekken werden opgenomen en zijn uiteindelijk verwerkt in een documentaire waar aan de hand van voorbeelden van kunstenaars die controversieel werk maakte het gesprek werd gevoerd over de consequenties voor het kunstonderwijs, zowel binnen als buiten scholen. De documentaire was begin van de zomer 2018 te zien in het focus filmtheater in Arnhem met aansluitend een na gesprek met de aanwezige. Het was een project voor en door kunst onderwijzers en ik geloof dat alle aanwezige zijn gaan nadenken over de vrijheden die ze hun studenten geven.

Engaging with the line (2018)


Within the master, the focus of my work lay with researching boundaries within art and specifically within arts education, but also on how these taboos could be made negotiable. During the teacher training program, I had already started researching these subjects. A student had made a work about the inequality between man and woman. This work was about how he, as a man, got fewer chances than if he had been a woman. How do you deal with these kinds of opinions? And how can you make a sensible debate about it?


The thesis I wrote during my teacher training program already touched on this subject with artists like Jonas Staal and cartoonist Gregorius Nekschot. During the project, engaging with the line, that I did for my master, I went further. I talked to art educators about how they would tackle this kind of situation.


A number of these conversations were recorded and were eventually incorporated into a documentary where, based on examples of artists who made controversial work, discussions were held about the consequences for art education, both inside and outside schools. The documentary was shown at the beginning of the summer of 2018 in the focus film theater in Arnhem, followed by a discussion with the present audience. It was a project for and by art teachers and I believe that all present are going to think about the liberties they give their students.

Focus of morality (2017)

 

Toen ik in de zomer van 2017 afstudeerde aan de docenten opleiding, had ik een imposante installatie op de eind expositie staan. Een metalen gevaarte met drie beeldschermen waar een serie van kleine en langere animaties op te zien waren. In samenwerking met studenten van het Rijnijssel college had ik een kunstinstallatie gecreëerd die de dualiteit van de menselijke ergernissen weergaf.

Als je in de supermarkt in de rij staat, kan je je soms enorm ergeren als de persoon voor je, niet het balkje op de lopende band legt. Op datzelfde moment kan je op je telefoon een bericht lezen over een boot met vluchtelingen die omslaat, en dat doet je niks. Ik weet wel dat ik mij hier soms schuldig aan maak. Ergernissen in je eigen leven zijn soms zo overheersend dat er geen ruimte meer is voor het echte leed in de wereld.


Is dat erg? Dat is de centrale vraag, een vraag waar ik ook geen antwoord op heb. Met de leerlingen van de opleiding media vormgeving op het rijnijssel in Arnhem ben ik een project gaan doen, waarbij zij een erfenis verbeelden, ongelijkheid tussen man en vrouw, de zwarte pieten discussie of langzaam rijdende oudere zijn een aantal voorbeelden van ergernissen waar leerlingen mee aankwamen. Al deze ergernissen werden in de installatie als gelijkwaardig verbeeld, om zo de kijker er zelf een oordeel over te laten vellen.

Focus of morality (2017)


When I graduated from the teacher training in the summer of 2017, I had an impressive installation at the final exhibition. A metal installation with three screens where a series of short and longer animations could be seen. In collaboration with students from the Rijnijssel college I had created an art installation that reflected the duality of human annoyance.


If you are queuing in the supermarket, you can sometimes get very annoyed if the person in front of you does not put the bar on the conveyor belt. At the same time, you can read a message on your phone about a boat with refugees that turns over, and you do not care. I know that sometimes I am guilty of this. Annoyances in your own life are sometimes so prevalent that there is no room left for the real suffering in the world.


Is that bad? That is the central question, a question, I have no answer for. With the pupils of the media design study at the Rijnijssel in Arnhem I started to do a project, where they depict an annoyance, inequality between man and woman, the blackface discussion or slow-moving older people are a few examples of annoyances that students came along with. All these annoyances were depicted as equivalents in the installation, in order to let the viewer decide for themselves.

No refugee (2016-2017)


No refugee was een rockopera ontwikkeld door de droom makerij in Nijmegen. De vluchtelingen crisis was nog steeds bezig, en een gepassioneerde groep mensen was bezig om een voorstelling met vluchtelingen op de planken te zetten om hun verhaal te verbeelden.

In het najaar van 2016 werd ik betrokken bij het project, via via, waren de makers met mij in contact gekomen. De opera verteld het verhaal van twee vluchtelingen die al in Nederland zijn aangekomen, ze zochten nog een manier, om in een kleine twee minuten het verhaal van hun vlucht uit Syrië te vertellen. De vraag aan mij was om een animatie te creëeren die het verhaal van de twee vluchtelingen verbeelde.


Het was een lang proces van bijna een jaar waarin we samen tot het verhaal en de uiteindelijke animatie kwamen. Een proces waarin in het werken met opdrachtgevers ten volle heb ervaren. De goede momenten en de minder goede momenten. Een enorm interessant proces, waar ik zeker op het gebied van communicatie met opdrachtgevers veel heb kunnen leren.

No refugee (2016-2017)


No refugee was a rock opera developed by the droom makerij in Nijmegen. The refugee crisis was still going on, and a passionate group of people was working to put a show with refugees on stage to portray their story.


In the autumn of 2016 I became involved in the project, though acquaintances, I met the makers. The opera tells the story of two refugees who already arrived in the Netherlands, they were looking for another way to tell the story of their flight from Syria in under two minutes. The question for me was to create an animation that depicted the story of the two refugees.


It was a long process of almost a year in which we came to the story and the final animation together. A process in which I have fully experienced working with clients. The good moments and the less good moments. An enormously interesting process, where I certainly learned a lot in the area of ​​communication with clients.

Duty é cause (2016)


Ook al is het project nooit gerealiseerd, is dit project één van projecten waar ik enorm trots op ben. Een echt interdisciplinair project waar ik als illustrator samen werkte met vormgevers en programmeurs om een game te realiseren. Enkele maanden hard werken in een klein team. Uit eindelijk kregen we het te druk met andere projecten, maar de hoop is er om het project ooit weer op te pakken.

Vroeger wou ik regisseur worden, na het lezen van de Harry Potter boeken en in de ban van de ring was is teleurgesteld met de verfilmingen. Al ver voor de opleiding begon ik al met animeren, stop motion en frame by frame. Tijdens de opleiding kwam dit in een stroomversnelling en in 2015 kocht ik mijn eerste teken tablet. Toen in de lente van 2016 een aantal kennissen op het idee kwamen om een game te gaan ontwikkelen was ik de aangewezen persoon om mij met de vormgeving en de animaties bezig te gaan houden.


Tijdens een periode van enkele maanden zagen we elkaar minstens één keer per week om gemeenschappelijk te werken en te vergaderen. De rest van de tijd zagen we elkaar af en toe maar waren we vooral hard aan het werk. Na de zomer van 2016 begon ik aan mijn afstudeer jaar van de docenten opleiding en kreeg ik het te druk om mij nog met het project bezig te houden. Ook de andere kregen het druk met verantwoordelijkheden en het project werd op de lange baan geschoven, al hebben we de hoop om het ooit weer op te pakken.

Duty é cause (2016)


Even though the project has never been realized, this project is one of projects that I’m extremely proud of. A truly interdisciplinary project where I worked together as an illustrator with designers and programmers to realize a game. A few months of hard work in a small team. Eventually we got too busy with other projects, but the hope is there to pick up the project once again.


In the past I wanted to become a director, after reading the Harry Potter books and Lord of the rings, I was disappointed with the film adaptations. I started with animating, stop motion and frame by frame long before the teacher training program. During the study, this was accelerated and in 2015 I bought my first drawing tablet. When in the spring of 2016 a number of acquaintances came up with the idea to develop a game, I was the right person to work on the design and the animations.


During a period of several months we saw each other at least once a week to work and meet. The rest of the time we saw each other occasionally but we were especially hard at work. After the summer of 2016 I started my graduation year of the teacher training program and I got too busy to keep me busy with the project. The others were also busy with responsibilities and the project was put on the side-line, even though we hope to pick it up again.

 

Contact

Copyright @ Sjors Houwer All Rights Reserved

Deze website maakt helaas gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren