Beroepspersoonlijkheid

 

Beroepspersoonlijkheid

Inleiding  


In juni 2020 heeft Sjors Houwer een beroeps persoonlijkheidstest gedaan. Dit om aan een eventuele werkgever een beter beeld te geven van Sjors als werknemer. De test is een algemene beroepspersoonlijkheidstest al sluit de score goed aan bij het werk dat hij doet als kunst en cultuur docent.

Theorie van John Holland


Er is bij de test gekeken naar het persoonlijkheidsprofiel van Sjors. Op basis van de test is bepaald in welke mate de eigenschappen Mensgericht (Me), Conventioneel (Co), Artistiek (Ar), Ondernemend (On), Onderzoekend (Oz)en Praktisch (Pr) op hem van toepassing zijn.


Dit model met zes persoonlijkheidskenmerken is ontwikkeld door de psycholoog John L. Holland en is uitgegroeid tot 's werelds meest gebruikte methode bij loopbaanbegeleiding.

Wat deze eigenschappen precies inhouden wordt vanzelf duidelijk. Iedereen heeft van elk van deze eigenschappen wel iets in zich maar de eigenschap waar je het meest van hebt, is bepalend voor je beroepspersoonlijkheid.


Het profiel is vanuit drie invalshoeken bepaald. Om te beginnen is gekeken naar de activiteiten die Sjors het meest aanspreken. Daarnaast is er gekeken naar het daadwerkelijke dagelijkse gedrag van Sjors. Ten derde zijn de werkwaarden, zaken die specifiek voor hem in een werkomgeving van belang zijn, onder de loep genomen. Op basis van deze drie invalshoeken is een totaalscore bepaald, dit geeft uiteindelijke het persoonlijkheidsprofiel van hem weer.

Bij elk onderdeel is er een tekstuele uitleg.


Aan de hand van vier grafieken wordt de persoonlijkheid in kaart gebracht.

Om extra duidelijk te maken in welke mate de eigenschappen op Sjors van toepassing zijn in vergelijking met anderen, wordt er een uitgebreide uitleg gegeven na elke grafiek. Hierbij is op basis van een statistische analyse berekend in hoeverre de scores van Sjors verschillen van het gemiddelde van de Nederlandse beroepsbevolking. Dat is de normgroep. Dit zegt overigens helemaal niets in termen van goed of slecht! Het geeft alleen maar meer duidelijkheid over hoe de persoonlijkheid van Sjors in elkaar steekt. Iemand die bijvoorbeeld op alle aspecten onder het gemiddelde zit is simpelweg te karakteriseren als iemand die van alles een klein beetje heeft zonder een duidelijke voorkeur.


Invalshoek 1: Activiteiten 


Allereerst is gekeken welke activiteiten Sjors het meest aanspreken. In de grafiek zijn de persoonlijke scores weergegeven op de zes eigenschappen Mensgericht, Conventioneel, Artistiek, Ondernemend, Onderzoekend en Praktisch. Elke score is afgezet tegen de gemiddelde scores van de Nederlandse beroepsbevolking (normgroep).


Hieronder staan de zes eigenschappen in dezelfde volgorde als de diagram. Per eigenschap is aangegeven in welke mate deze op Sjors van toepassing is. Deze uitspraak geeft aan hoezeer de betreffende eigenschap ten opzichte van de normgroep op hem van toepassing is.

Invalshoek 1: Activiteiten 


Mensgericht
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Mensgerichte activiteiten. Hij is iemand die het redelijk belangrijk vindt om anderen te helpen. Maar natuurlijk niet voor elk goed doel of voor elke organisatie. Daarin is hij selectief. Sjors zet zich waarschijnlijk wel eens in voor de goede zaak, maar dit hoeft niet altijd groots te zijn. Een persoonlijke bijdrage, hoe klein deze ook is, zal in zijn ogen voor iemand anders immers al betekenisvol genoeg zijn.


Conventioneel
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Conventionele activiteiten. Hij vindt het dus best fijn om te weten waar hij aan toe is, maar hij hoeft het niet tot in het kleinste detail te weten. Toch laat hij dingen liever niet zomaar aan het toeval over. Dit voorkomt hij door bijvoorbeeld het maken van een checklist of een goede planning. Sjors werkt waarschijnlijk wel beter en bij voorkeur in een nette omgeving.


Artistiek
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors zeer hoog op Artistieke activiteiten. Hij is vooral iemand die graag kijkt naar de creatieve kant van het werk. Hij heeft daarbij een overduidelijke voorkeur voor werk waarbij verbeeldingskracht een grote rol speelt. Dat kan in woord zijn of in beeld, zolang zijn fantasie maar geprikkeld wordt en hij daardoor een bijdrage kan leveren die mooi of betekenisvol is. Een werkomgeving die hem beperkt in zijn vrijheid probeert hij zeker te vermijden of ervaart hij misschien zelfs wel als een last.


Ondernemend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Ondernemende activiteiten. Hij is iemand die, indien nodig of gewenst, het initiatief kan nemen. Niet dat hij altijd de baas wilt zijn, heel graag een groot bedrijf wilt leiden of perse veel geld wilt verdienen. Hij ziet ondernemerschap veel meer als een middel dan als een doel.


Onderzoekend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors boven gemiddeld op Onderzoekende activiteiten. Hij ziet werk duidelijk als een geestelijke activiteit. Problemen dienen in zijn ogen dan ook vooral analytisch en beredeneerd opgelost te worden. Hierbij staat een kritische analyse vooraf voor Sjors voorop, zo maar even iets direct doen vermijd hij dan ook. Hij hecht veel waarde aan het opdoen van kennis en ervaring. Zeker als hij daardoor een nuttige bijdrage kan leveren. Het bestuderen van theorieën, literatuur of complexe instructies ziet Sjors als een uitdaging, als iets dat leuk is om te doen.


Praktisch
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Praktische activiteiten. Hij stelt het zo nu en dan op prijs om te kunnen werken zonder veel gepraat of overleg. Voor fysiek werk loopt hij niet weg maar het heeft ook niet niet een duidelijke voorkeur. Afwisseling op zijn tijd vindt Sjors best wel prettig. Dit kan door bijvoorbeeld op pad te zijn, in de buitenlucht te werken of verschillende soorten werkzaamheden met elkaar af te wisselen.


Invalshoek 2: Persoonlijk gedrag 


In de Beroepskeuzetest is bepaald in welke mate bepaalde gedragingen op Sjors van toepassing zijn. Dit geeft een beeld van het persoonsgebonden gedrag van Sjors, resulterend in de volgende grafiek.


Mensgericht
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net onder gemiddeld op Mensgericht persoonlijk gedrag. Hij is iemand die de omgeving redelijk goed kan aanvoelen. Het leed van anderen heeft daarbij zeker zijn aandacht maar dat staat niet altijd voorop. Hij past zich makkelijk aan en is voorkomend naar mensen toe. Anderen zal hij niet zo snel onheus bejegenen of onnodig hard aanpakken. Sjors kan heel behulpzaam en aardig zijn voor anderen maar dat hoeft niet altijd. Het geeft hem zeker voldoening als andere mensen zijn inbreng waarderen.

Invalshoek 2: Persoonlijk gedrag


Conventioneel
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net onder gemiddeld op Conventioneel persoonlijk gedrag. Hij houdt dus wel van enige duidelijkheid. Afspraken komt hij bij voorkeur zo veel mogelijk na. Sjors kan nauwkeurig werken en heeft een oog voor details maar hij vindt dat dat niet altijd hoeft. Als hij werkt volgens de regels dan verwacht hij van anderen dat zij dat ook doen. Op een afspraak komt hij liever niet te laat.


Artistiek
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors zeer hoog op Artistiek persoonlijk gedrag. Hij is dus iemand die vooral origineel wil zijn en die creatief is. Sjors beschikt daarom ook hoogstwaarschijnlijk over een grote verbeeldingskracht en veel fantasie. Hij heeft altijd nieuwe ideeën. Ook heeft hij veel oog voor vormgeving. Sjors uit zich zelf dikwijls op een originele wijze en bang om op te vallen is hij dan ook niet echt.


Ondernemend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net onder gemiddeld op Ondernemend persoonlijk gedrag. Hij kan initiatiefrijk en ondernemend zijn. Als hij eenmaal echt weet wat hij wil, mobiliseert hij andere mensen en is dan ook wel doelgericht. Hij kan dan ook overtuigend overkomen. Indien nodig beschikt Sjors over organisatorische capaciteiten wat overigens niet wil zeggen dat hij een typische organisator is.


Onderzoekend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Onderzoekend persoonlijk gedrag. Hij is iemand die soms geneigd is eerst goed te denken en dan pas te handelen. Complexe problemen ziet hij wel eens als een intellectuele uitdaging maar zeker niet altijd. Hij kan behoorlijk kritisch tegen dingen aankijken en beredeneerd te werk gaan. Op zulke momenten heeft hij enkele eigenschappen van een wetenschapper.


Praktisch
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net onder gemiddeld op Praktisch persoonlijk gedrag. Dagen binnenzitten is niets voor Sjors. Daarvoor is hij net te energiek en misschien ook teveel een buitenmens. Hij vindt het over het algemeen fijn om iets om handen te hebben. Dat kan zijn een klusje in en rond om het huis of hij is gewoon graag op pad.


Invalshoek 3: Waarden


Ook is gekeken hoe Sjors scoort op werkwaarden. Dit zegt iets over de mate waarin hij bepaalde omstandigheden op het werk als meer of minder belangrijk ervaart. Wat is met andere woorden een geschikte en minder geschikte werkomgeving voor Sjors.


Mensgericht
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net boven gemiddeld op Mensgerichte waarden. Hij hecht waarde aan gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Hij stelt het op prijs als men oog heeft voor de problemen van elkaar. Hij voelt zich prettig in een werkomgeving waarin samenwerking een belangrijke waarde is maar samenwerken hoeft niet altijd. Zijn deur staat wel open voor advies of een vraag.

Invalshoek 3: Waarden


Conventioneel
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net boven gemiddeld op Conventionele waarden. Hij hecht waarde aan overzicht en structuur. Hij vindt het fijn om te weten waar hij aan toe is maar niet alles hoeft tot in de puntjes bekend zijn. Door duidelijke afspraken, structuur of een opgeruimde omgeving ontstaat er in zijn ogen wel een iets betere werkomgeving. Orde is geen uitgangspunt, maar wel iets dat het werken er fijner en makkelijker op maakt.


Artistiek
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors zeer hoog op Artistieke waarden. Hij hecht veel waarde aan originaliteit. Oog voor vormgeving vindt hij erg belangrijk. Dingen kunnen creëren of verbeelden geeft Sjors dan ook veel voldoening en energie. Intuïtief kunnen werken met veel variatie en ruimte voor zelfverwezenlijking is voor hem waardevol. Voor Sjors is daarom een werkomgeving waarin zijn creativiteit wordt geprikkeld en gestimuleerd zeer geschikt.


Ondernemend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Ondernemende waarden. Hij hecht waarde aan ondernemerszin. Dat betekent voldoende ruimte voor eigen initiatief en het creëren van kansen. Het lopen van een risico of het tonen van ambitie is iets dat in zijn ogen gewaardeerd mag worden maar niet hoeft. Ambitie ten koste van alles gaat Sjors te ver, maar een beetje concurrentie is in zijn ogen best gezond.


Onderzoekend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Onderzoekende waarden. Hij is op zoek naar een werkomgeving waarin men niet altijd werkt en problemen oplost op basis van intuïtie en gevoel. Een beetje bedachtzaamheid en analyse kan in zijn ogen geen kwaad. Het kunnen volgen van cursussen en een studie ziet hij als een pre al is hij geen typische studiebol. Toch wordt hij wel graag aangesproken op zijn kennis en ervaring.


Praktisch
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors onder gemiddeld op Praktische waarden. Hij hecht niet al te veel waarde aan fysieke werkzaamheden of aan buiten werken. Ook heeft hij geen specifieke voorkeur voor een werkomgeving waarin machines of apparatuur een centrale plaats innemen. Hij is ook niet zo zeer op zoek naar praktisch nut. Andere werkomstandigheden zijn voor Sjors van groter belang.


Het totale profiel

In de vorige drie grafieken was te zien hoe Sjors scoorde op favoriete activiteiten, persoonlijk gedrag en werkwaarden. In combinatie bepalen deze zijn persoonlijkheidsprofiel dat wordt afgebeeld in de volgende grafiek.


Mensgericht
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Mensgericht als totaal. Hij is daarmee niet zeer veel maar ook niet zeer weinig te typeren als mensgericht. Wel vertoont hij de kenmerken die iemand heeft die mensgericht is. Hij kan zich in de gedachten van een ander plaatsen, geeft graag aandacht aan anderen, vindt het prettig wanneer anderen zich op hun gemak voelen en heeft baat bij het advies en de aanwezigheid van anderen. Sjors voelt zich thuis in beroepen waar sociaal contact van belang is.

Het totale profiel van Sjors Houwer


Conventioneel
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Conventioneel als totaal. Hij is dus wel enigszins te typeren als conventioneel, maar de typering is niet in zeer grote mate op hem van toepassing. Wel zijn sommige van de kenmerken van iemand die conventioneel is bij hem aanwezig. Sjors houdt van overzicht en duidelijkheid. Hij kan gedetailleerd werken, houd zich aan afspraken en staat bekend als redelijk opgeruimd en gestructureerd.


Artistiek
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors zeer hoog op Artistiek als totaal. Hij is dus vooral te typeren als creatief, of artistiek. Hij heeft fantasie en laat zijn gevoel makkelijk spreken. Hij denkt niet in vaste patronen en heeft een behoefte om mooie dingen te maken of mooie oplossingen te bedenken.


Ondernemend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net onder gemiddeld op Ondernemend als totaal. Hij is dus voor een deel te typeren als ondernemend. De typering is echter niet in zeer grote mate op Sjors van toepassing. Wel vertoont hij enkele kenmerken van iemand die ondernemend is. Hij streeft niet bijzonder naar invloed en het geven leiding. Hij is in staat om veel dingen tegelijkertijd af te handelen.


Onderzoekend
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors gemiddeld op Onderzoekend als totaal. Hij is dus enigszins te typeren als onderzoekend. De typering is dus niet in zeer grote mate op Sjors van toepassing. Wel vertoon hij sommige kenmerken van iemand die onderzoekend is. Hij vind voldoening in het uitvinden van iets nieuws en in het oplossen van problemen. Daarbij stelt hij kritische vragen en kan hij logisch en systematisch na denken om een oplossing te vinden.


Praktisch
Ten opzichte van de normgroep scoort Sjors net onder gemiddeld op Praktisch als totaal. Hij is daarmee gedeeltelijk te typeren als praktisch, ook wel realistisch. De typering is niet in zeer grote mate op Sjors van toepassing. Wel vertoont hij enkele kenmerken van iemand die praktisch, realistisch is.


Conclusie

In de gehele beroepsbevolking komen natuurlijk veel verschillende combinaties van persoonlijkheidseigenschappen voor. De één scoort hoog op Ondernemend en vervolgens op Realistisch, de ander op Sociaal en Onderzoekend.


Artistiek, Conventioneel en mensgericht (ArCoMe)

Sjors scoorde het hoogst op Artistiek, dat geldt ook voor 20.87 procent van de mensen in de normgroep. Daarna scoort Sjors het hoogst op Conventioneel. De combinatie van het hoogst op Artistiek en daarna op Conventioneel komt in de populatie in 2.55 procent van de gevallen voor.


Sjors scoorde ten derde het hoogst op Mensgericht. De combinatie van Artistiek, Conventioneel en Mensgericht in deze volgorde komt slecht in 0.51 procent van de gevallen voor.


Deze score sluit goed aan bij het werk dat Sjors als kunst en cultuur docent doet en ondersteund de keuze die hij in 2013 heeft gemaakt om kunst docent te worden.


Orginele rapport

 

Contact


Copyright © 2020 Sjors Houwer

All Rights Reserved


Deze website maakt helaas gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren